بزرگـــــــــــ؟!ـــــــــــــــ

حکایت این "بزرگــــــــــ تر ها " چیست؟......مادر بزرگـــــــــــــ؟ـــــــــــــ

فرقِ اینی که هست با آنی که نیست......از....زمین.....به آسمان........نمیدانم اگر آن هم بود هم میشد این.....نه.....بعید می دانم ...نه.....بعید تر از بعید........همان وقتها هم آن بزرگِ دیگری بود....چنــــــــــدیـــــــــــــــــــن سایز از این بزرگـــــــــ تر.....

واژه ی "بزرگ" برای بعضی این ها خیـــــــــــــــلی بزرگ است.....بد قواره است به تن این ها....

همه بزرگ میشوند امّا...هـــــــــــمه...بزرگــــــــــــــتر نمی شوند......سایه ای که بزرگ باشد امّا بزرگتر نباشد....سنگین می شود.....باید بعید شوداین...بزرگِ بدون تَر.....

/ 3 نظر / 31 بازدید
Mr. Fredickson

همه بزرگ می شوند اما همه بزرگتر نمی شوند. موافقم. اما حکایت چیز دیگریست. آن های بسیاری بوده اند که به اندازه این هم بزرگ نبوده اند. بله همی این! و البته آن های بزرگتر از این هم بسیار بوده اند. نتیجه گیری نمیشه کرد خوب !‌دست رو دست زیاده [نیشخند]

آسمان

متوجه نشدم ..[نگران][ناراحت] خیلی پیچیده و سربسته گفتی ...باید چند بار بخونم ببینم[خنثی] کند ذهن نیستم ..گاهی مغزم هنگ میکنه[نیشخند]

آسمان

متوجه نشدم [نگران] باید چندبار بخونم... نخند...کندذهنم خودتی[نیشخند]