گنجشکک اشی مشی...

...


حکایت این "بزرگــــــــــ تر ها " چیست؟......مادر بزرگـــــــــــــ؟ـــــــــــــ

فرقِ اینی که هست با آنی که نیست......از....زمین.....به آسمان........نمیدانم اگر آن هم بود هم میشد این.....نه.....بعید می دانم ...نه.....بعید تر از بعید........همان وقتها هم آن بزرگِ دیگری بود....چنــــــــــدیـــــــــــــــــــن سایز از این بزرگـــــــــ تر.....

واژه ی "بزرگ" برای بعضی این ها خیـــــــــــــــلی بزرگ است.....بد قواره است به تن این ها....

همه بزرگ میشوند امّا...هـــــــــــمه...بزرگــــــــــــــتر نمی شوند......سایه ای که بزرگ باشد امّا بزرگتر نباشد....سنگین می شود.....باید بعید شوداین...بزرگِ بدون تَر.....

تاريخ ٢۱ دی ۱۳٩۳سـاعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A